ISSN: 2602-2893

YAYIN DEĞERLENDİRME SÜRECİ


Akademik Platform İslam Araştırmaları Dergisi'ne (APJIR) gönderilen makalelerin değerlendirme süreci Ön Değerlendirme Süreci, Hakemlerin Değerlendirmesi ve Son Karar Süreci olmak üzere 3 (üç) aşamadan oluşmaktadır. Değerlendirme süreci gizli olup, yazarların değerlendirme sürecinin statüsü hakkında bilgilendirilme talebi olduğunda, gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

1-Ön Değerlendirme Süreci: Teslim edilen makaleler hakeme gönderilmeden önce Editör tarafından temelde kapsam, bilimsel geçerlik, konu önemi, daha önceki çalışmalarla ilişki, kaynakların/atıfların uygunluğu ve makalenin uzunluğu gibi ölçütler açısından dergide yayınlanmaya uygunluğu değerlendirilir. Editör tarafından hakemlere gönderilmeye uygun görülen makaleler iki ya da daha fazla hakeme gizlilik içinde değerlendirilmek üzere yönlendirilir.

2-Hakemlerin Değerlendirmesi: Hakemler, kendilerine sunulan makaleleri, hakem değerlendirme formunu on-line olarak doldurarak editöre gönderirler. Hakemler makalenin yayını için kabul edilebilirliğini aşağıdaki ölçütler çerçevesinde değerlendirir:

 • Makalenin türü
 • Alanına katkısı ve özgünlüğü
 • Makale konusunu ne düzeyde incelediği
 • Makalenin dil kurallarına uygunluğu
 • Başlıkların içerikle uygunluğu
 • Özet bölümünde amaç gereç ve yöntemler bulgular ve sonuca yer verilmesi
 • Türkçe ve İngilizce özet içeriğinin aynı olması
 • Anahtar kelimeler sayıca yeterli ve konuya uygunluğu
 • Giriş bölümünün amaca uygunluğu
 • Yöntem ve metot bölümünün amaca uygunluğu
 • Sonuç ve bulgular bölümünün amaca uygunluğu
 • Tablolar gerekli ve/veya yeterince açık olma durumu
 • Kaynaklar derginin yazım şablonuna uygunluğu ve yeterliliği
 • Kaynakların konuyla ilgili ve güncel olması

Her bir hakemden makalenin bilimsel geçerliğini ve özgünlüğünü değerlendirmeleri istenmektedir. Hakemlerin aynı zamanda, makalenin güçlü ve zayıf yönlerini de vurgulaması beklenmektedir. Hakem raporları makalelerin ret ya da kabul edilmesinde belirleyici bir rol oynamakla birlikte, bir makalenin yayınlanabilirliğine ilişkin nihai karar Editöre aittir.

Makale ret edilmiş ya da kapsamlı bir şekilde revize edilmesi istenmiş ise, yazar(lar) ret ya da düzeltme gerekçesinin bilimsel/rasyonel bir dayanağı olmadığını düşünüyorsa, itirazını ayrıntılı/gerekçeli olarak yazarak Editörden ve hakemlerden yeniden değerlendirme isteme hakkına sahiptir. İtiraz Editör tarafından değerlendirilerek nihai karar verilir. Makale yeniden değerlendirmeye alınabileceği gibi, yazar(lar)ın itirazları yeterli bulunmayabilir. Makalesi için düzeltme istenen yazar(lar) bu düzeltmeleri talep edilen makul bir süre içinde tamamlamak zorundadır.

Bir makale format olarak kabul edildiğinde, yayımlanmak için bekleyen makale sayısına bağlı olarak tahmini yayın tarihi yazar(lar)a bildirilir. Makaleler kabul tarihleri esas alınarak, bu sıra içinde yayınlanır.

Yukarıda tanımlanan değerlendirme sürecinin tamamlanması ortalama dört ay sürmektedir.

3-Son Karar Süreci: Hakemlerden gelecek değerlendirmeler çerçevesinde, metnin yayınlanıp yayınlanmayacağına dair karar yetkisi Editöre aittir. Editör, gerekli görmesi durumunda makaleyi değerlendirilmek üzere başka bir hakeme de gönderebilir. Düzeltme gereksinimine ihtiyaç duyulması durumunda Editör, hakem değerlendirme raporlarını yazarlara gönderir ve ilgili düzeltmeler sonrası kendisine gönderilen makaleleri yayın editörüne iletir. Metin, basım öncesi son kontroller yapılarak ve dizgi ve mizanpaj işlemlerinden geçirilir. Tüm bu işlemlerden sonra makale yayımlanmak üzere hazır hale gelmiş olur.